Login

Register

Login

Register

پانسمان

فلامیژل Flamigel

فلامیژل Flamigel 259 194 مرکز سلامتی بهزیستن

معرفي : فلاميژل، ژل کلوئیدی هیدرواکتیويست كه برای درمان زخم و جراحتهای جزیی و سطحي استفاده ميشود. فلاميژل با پوشاندن زخم و ایجاد رطوبت مطلوب در محیط، التيام بخشي را…

کودکان پروانه ای ایران

کودکان پروانه ای ایران 1920 1280 مرکز سلامتی بهزیستن

اما در ایران اوضاع از چه قرار است؟ طبق آمارهای نه چندان دقیق، حدود هزار کودک مبتلا به EB در ایران زندگی می کنند. این کودکان بی گناه درد و…