Login

Register

Login

Register

رژیم آفریقایی

رژیم آفریقایی آمریکایی (African-american diet)

رژیم آفریقایی آمریکایی (African-american diet) 2048 1365 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح سرشماری سال 2000 نشان داد که تقریباً 35 میلیون نفر افریقایی ـ امریکایی (13% کل جمعیت امریکا) وجود دارد. این درصد کوچک جمعیت تأثیر زیادی بر مردم امریکا گذاشته…

رژیم آفریقایی African diet

رژیم آفریقایی African diet 2048 1020 مرکز سلامتی بهزیستن

شرح افریقا دومین قاره‌ بزرگ دنیا و یکی از متنوع‌ترین مناطق از لحاظ جغرافیا و فرهنگ است. افریقا سرزمینی است که تاریخچه‌ی قدیمی داشته و به زمان‌های بسیار قدیم برمی‌گردد.…