Login

Register

Login

Register

دارو

لیست تعدادی از داروهایی که امکان نگهداری آنها پس از باز شدن درب وجود ندارد :

لیست تعدادی از داروهایی که امکان نگهداری آنها پس از باز شدن درب وجود ندارد : 1200 678 مرکز سلامتی بهزیستن

تعدادي از داروهايي كه امكان نگهداري آنها پس از باز شدن درب وجود ندارد. منبع پیک دارویی نوین

نکته هایی در مورد داروها

نکته هایی در مورد داروها 275 183 مرکز سلامتی بهزیستن

تداخل دارویی مهم و رایج : Theophylline, Ciprofloxacin, Ofloxacin باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که عالئم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و تشنج . تداخل دارو،…