Login

Register

Login

Register

خودکشی

بی اشتهایی عصبی

بی اشتهایی عصبی 1000 1000 مرکز سلامتی بهزیستن

Anorexia nervosa تعریف بی‌اشتهایی عصبی یکی از اختلالات تغذیه‌یی است که با گرسنگی خودخواسته‌ی فرد شناخته می‌شود. فرد بیمار وسواس زیادی دارد که لاغرتر به‌نظر برسد و دریافت غذای خود…

نکته هایی در مورد داروها

نکته هایی در مورد داروها 275 183 مرکز سلامتی بهزیستن

تداخل دارویی مهم و رایج : Theophylline, Ciprofloxacin, Ofloxacin باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که عالئم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و تشنج . تداخل دارو،…