Login

Register

Login

Register

Iohexal

Iohexal

Iohexal 1504 2430 مرکز سلامتی بهزیستن

اشکال دارویی :

۲۴۰mg I/ml و ۵۰ml,
۲۴۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر ومحتوی ۵۰میلی لیتر
۳۰۰mg I/ml و۵۰ml,
۳۰۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر و محتوی ۵۰میلی لیتر
۳۵۰mg I/mlو ۱۰۰ml
۳۵۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر محتوی ۱۰۰میلی لیتر
نام تجاری : Omnipaque

ماده تشخیصی حاجب

موارد مصرف :

✅از راه داخل نخاعی جهت میلوگرافی ناحیه سینه و گردن و کمر و تمامی ستون فقرات
✅از راه داخل عروقی تزریق وریدی جهت نمایان ساختن ضایعات یا بدشکلی های قلب و انسدادها یاناهنجاریهای عروق بزرگ سینه ای
✅آنژیوکاردیوگرافی
✅آنژیوگرافی
✅ آرتریوگرافی
✅ونوگرافی
✅آرتریوگرافی مغزی
✅آیورتوگرافی
✅تعیین وجود و وسعت بدخیمی خاص
ضایعات متاستاتیک و غیر نیوپلاسمی
مانند انفارکتوس مغزی
بد شکلی شریانی و وریدی و انوریسم
در ونوگرافی جهت تشخیص ترومبوز وریدی عمقی
✅اوروگرافی دفعی
✅پانکراتوگرافی برگشتی
✅کولانژیوپانکراتوگرافی
✅هرنیوگرافی
✅جهت تصویربرداری از مغز و بدن جهت شناسایی و بررسی ضایعات کبد و کلیه و پانکراس و یا مقطع نگاری کامپیوتری CT
دوز مصرف
براساس نوع مصرف طبق تجویز پزشک
برای میلوگرافی بسته به ناحیه تزریق ۱۷-۶میلی لیتر از محلول دارو حاوی ۳۰۰-۲۴۰میلی گرم ید مصرف میشود
در آنژیوکاردیوگرافی ۷۵-۲۰میلی لیتر از محلول دارو حاوی ۳۵۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر یکجا تزریق میشود .
جهت رادیوگرافی بطن ها ۳۰-۶۰میلی لیتر محلول حاوی ۳۵۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر یکجا تزریق میشود .
جهت آرتریوگرافی انتخابی عروق کرونر ۱۴-۳میلی لیتر محلول دارو حاوی ۳۵۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر در شریان تزریق میشود .
برای آرتریوگرافی شریان محیطی ۹۰-۱۰میلی لیتر محلول حاوی ۳۵۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر تزریق میشود
جهت ونوگرافی محیطی ۱۵۰-۲۰میلی لیتر محلول ۲۴۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر تزریق میشود
در پرتونگاری مفصل داخل مایع سینوویال از محلول ۲۴۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر
در پانکراتوگرافی ۵۰-۱۰میلی لیتر از محلول ۲۴۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر مصرف میشود
جهت CTمغز ۲۵۰-۱۲۰محلول حاوی ۲۴۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر و جهت CTبدن ۲۰۰-۵۰میلی لیتر از محلول حاوی۳۰۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر مصرف میشود .

دکتر ارمغان هوشیارفرد

نقل از دانش دارو