Login

Register

Login

Register

Iodixanol

Iodixanol

Iodixanol 1200 816 مرکز سلامتی بهزیستن

نام تجاری Visipaque

ویال ده عددی محتوی ۲۷۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر و ۲۰میلی لیتر

ویال ده عددی محتوی ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر و ۲۰میلی لیتر

ویال ده عددی محتوی ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر و ۱۰۰میلی لیتر

ماده کمک تشخیصی حاجب

مورد مصرف

آنژیوکاردیوگرافی (ارزیابی شریان کرونرو بطن چپ)
آنژیوگرافی
تصویرپردازی سر و بدن
ونوگرافی محیطی (IVP )ارزیابی سیستم وریدی محیطی
آنژیوگرافی (ارزیابی شریان کرونر و بطن چپ)
آرتریوگرافی (ارزیابی عروق محیطی و انشعابات بزرگ احشایی و ضایعات شریانی مغزی )
آیورتوگرافی (ارزیابی آیورت)
ارزیابی فعالیت کلیه (اوروگرافی دفعی )

نحوه مصرف
داخل شریانی
محلول تزریقی ۲۷۰میلیگرم ید در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی دیجیتال داخل شریانی
محلول تزریقی ۳۲۰میلی گرم در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی بطن چپ و آرتریوگرافی کرونر و آرتریوگرافی محیطی و احشایی و مغزی
داخل وریدی
محلول تزریقی ۲۷۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر برای تصویربرداری از سر و بدن و اوروگرافی و ونوگرافی محیطی
محلول تزریقی ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر برای تصویربرداری سر و بدن و اوروگرافی

در آنژیوکاردیوگرافی ۴۵-۳میلی لیتر از محلول حاوی ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر داخل شریانی
در آنژیوگرافی ۵۰-۲میلی لیتر بسته به محل از محلول ۲۷۰یا ۳۲۰میلیگرم ید در هر میلی لیتر داخل شریانی
برای ونوگرافی ۱۵۰-۵۰میلی لیتر برای هر اندام تحتانی محلول ۲۷۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر به داخل وریدی
برای اوروگرافی دفعی یک میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از محلول ۲۷۰یا ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر داخل وریدی
جهت سی تی مغز و بدن ۱۵۰-۷۵میلی لیتر از محلول ۲۷۰یا ۳۲۰میلی گرم ید در هر میلی لیتر به داخل وریدی بطور یکجا تزریق میشود یا ۱۵۰-۱۰۰میلی لیتر محلول حاوی ۳۲۰-۲۷۰میلیگرم ید در هر میلی لیتر انفوزیون وریدی

دکتر ارمغان هوشیارفرد

منبع دانش دارو