Login

Register

Login

Register

Zingiber Products زنجبیل

Zingiber Products زنجبیل

Zingiber Products زنجبیل 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Zingiber Products زنجبیل

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:

این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.

تداخل دارویی:
از آنجا که گزارش شده است زنجبیل دارای اثرات کاردیوتونیک و ضدفعالیت پلاکتی و پایین آورنده قند خون می باشد،لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ها ممکن است با درمانهای قلبی ،پایین آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نماید.

مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر زنجبیل در پیشگیری از بیماری مسافرت مشخص نیست. به نظر می رسد که با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می کند.

اشکال دارویی:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg

اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
۱٫ برگ‌ آویشن‌ ۱۹% Thymus vulgaris
۲٫ برگ‌ اکالیپتوس‌ ۵% Eucalyptus globulus
۳٫ برگ‌ مرزه‌ ۷% Satureja hortensis
۴٫ دانه‌ رازیانه‌ ۰/۵% Foeniculum vulgare

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط