Login

Register

Login

Register

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت 150 150 مرکز سلامتی بهزیستن

جستجو در پایگاه‌داده دارو‌ها

Testosterone Undecanoate تستسترون آندکانوئیت

اطلاعات دارویی


موارد و مقدار مصرف:


مکانیسم اثر
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

تداخل دارویی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

عوارض جانبی:

ملاحظات اختصاصی
۱- دارو در درمان جایگزین کردن آندروژن‌ها در ناتوانی جنسی ناشی کمبود آندروژنی نیز استفاده می‌گردد.

نکات قابل توصیه به بیمار
۱- دارو با غذا مصرف شود و کپسول باز نشود.
مصرف در سالمندان: میزان مصرف مشابه بزرگسالان می‌باشد.

تداخل دارویی:

اثر بر آزمایشهای تشخیصی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

مکانیسم اثر:

فارماکوکینتیک
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

فارماکوکینتیک:

موارد منع مصرف و احتیاط

موارد منع مصرف: بیماری کبدی، کلیوی و قلبی؛ هیپرکلسمی، نفروز و یا فاز نفریتیک نفریت؛ در افراد مذکر قبل از بلوغ؛ بیمارانی که به راحتی از نظر جنسی تحریک می‌شوند.

موارد احتیاط: مشابه داروی تستوسترون.

اشکال دارویی:

موارد و مقدار مصرف
الف) هیپوگنادیسم در مردان یا هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک و تأخیر در بلوغ (مردان) .
بزرگسالان: ابتدا با mg/d 160-120 در دو روز منقسم به مدت ۳-۲ هفته درمان دوز آن تنظیم می‌گردد. دوز نگهدارنده معمول mg/d 120-40 در دوزهای منقسم می‌باشد.

اطلاعات دیگر:

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آندروژن.

طبقه‌بندی درمانی: آندروژن، ضد نئوپلاسم.

طبقه‌بندی
مصرف در بارداری:
رده X
اشکال دارویی:
Capsule: 40 mg

نام‌های تجاری: Andriol Testocaps

عوارض جانبی
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

مسمومیت و درمان
به داروی تستوسترون مراجعه شود.

وضعیت دارو
Rx
دسترسی با نسخه
۰
جدول قانون مواد کنترل شده توسط قانون مواد کنترل شده کنترل نمی‌شود
جدول قانون مواد کنترل شده
کنترل نشده

شامل قانون مواد کنترل شده نیست

جدول ۱

احتمال سوءمصرف بالا. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا مجوز ندارد. برای بازبینی پزشکی کمبود مدارک سلامتی دارد.

جدول ۲

احتمال سوءمصرف بالا .برای استفاده در کاربرد پزشکی از آمریکا مجوز محدود دارد.سوءمصرف احتمال عوارض شدید فیزیولوژیک و وابستگی دارد.

جدول ۳

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۱و۲. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی کم و یا متوسط فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۱و۲ ایجاد کند.

جدول ۴

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۳. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۳ ایجاد کند.

جدول ۵

احتمال سوءمصرف کم نسبت به جدول ۴. درحال حاضر برای کاربرد درمانی در آمریکا پذیرفته شده است . سوءمصرف ممکن است وابستگی محدود فیزیکی یا فیزیولوژیک نسبت به جدول ۴ ایجاد کند.

تولید‌کنندگان
کلاس دارو
دارو‌های مرتبط