Login

Register

Login

Register

(( پیشگیری )) از زخم معده ناشی از nsaid در کسی که nsaid مصرف می کند.

(( پیشگیری )) از زخم معده ناشی از nsaid در کسی که nsaid مصرف می کند.

(( پیشگیری )) از زخم معده ناشی از nsaid در کسی که nsaid مصرف می کند. 1100 824 مرکز سلامتی بهزیستن

– پیش نیاز: ریسک فاکتورهای ایجاد زخم ناشی از nsaid شامل سابقه زخم معده، سن بالای ۶۵ سال، مصرف چند nsaid، دوز بالای nsaid، مصرف همزمان کورتون یا وارفارین

حالا

۱) عدم ریسک فاکتور + عدم مصرف آسپیرین: می تونه nsaid معمولی رو ادامه بده (بدون دادن ppi یا misoprostol)

۲) عدم ریسک فاکتور + مصرف آسپیرین: nsaid معمولی + ppi/misoprostol

۳) یک یا دو ریسک فاکتور + عدم مصرف آسپیرین: دو انتخاب دارد => یا * nsaid انتخابی (مثل سلکوکسیب) یا * nsaid معمولی + ppi/misoprostol

۴) یک یا دو ریسک فاکتور + مصرف آسپیرین: nsaid + ppi/misoprostol معمولی

۵) بیش از دو ریسک فاکتور یا سابقه خونریزی گوارشی ناشی از زخم معده + عدم مصرف آسپیرین: مصرف همزمان nsaid انتخابی (مثل سلکوکسیب) + ppi/misoprostol

در این حالت چون ریسک خونریزی بالاست و در عین حال منعی برای دادن celecoxib نیست، هم nsaid انتخابی می دهیم و هم یک gastroprotective مثل ppi یا میسوپروستول

۶) بیش از دو ریسک فاکتور یا سابقه خونریزی گوارشی ناشی از زخم معده + مصرف آسپیرین: nsaid معمولی +ppi/misoprostol