Login

Register

Login

Register

رژیم های درمانی برای عفونت غیر کامپلیکه ناشی از نایسریا گنوره

رژیم های درمانی برای عفونت غیر کامپلیکه ناشی از نایسریا گنوره

رژیم های درمانی برای عفونت غیر کامپلیکه ناشی از نایسریا گنوره 3604 2376 مرکز سلامتی بهزیستن

رژیم توصیه شده:
سفتریاکسون ۲۵۰mg عضلانی به صورت تک دوز + آزیترومایسین ۱gخوراکی به صورت تک دوز

رژیم آلترناتیو:
در صورت موجود نبودن سفتریاکسون
سفیکسیم ۴۰۰mg خوراکی به صورت تک دوز + آزیترومایسین ۱gخوراکی به صورت تک دوز

در خانم های باردار مبتلا به نایسریا گنوره درمان مانند رژیم دارویی اول توصیه می شود. یعنی :
سفتریاکسون ۲۵۰mg عضلانی + آزیترومایسین ۱g خوراکی
که هر دو به صورت تک دوز هستند.

در صورت حساسیت به سفالوسپورین ها و موجود نبودن اسپکتینومایسین، انتخاب بعدی می تواند آزیترومایسین باشد که باید همراه با follow بیمار زیر نظر متخصص عفونی درمان انجام شود.

سایر رژیم های آلترناتیو:

در صورت حساسیت به سفالوسپورین ها :

۱- جمی فلوکساسین ۳۲۰mg خوراکی + آزیترومایسین ۲g خوراکی
۲- جنتامایسین ۲۴۰mg عضلانی + آزیترومایسین ۲g خوراکی
۳-اسپکتینومایسین ۲g عضلانی

در صورت حساسیت به آزیترومایسین:

۱-داکسی سایکلین با دوز ۱۰۰mg خوراکی bid به مدت ۷ روز، می تواند جایگزین آزیترومایسین در دو رژیم اصلی به همراه سفیکسیم یا سفتریاکسون شود.